Revathi Pillai wiki, bio, age, photos | Vartika Ratawal from Kota factory |

Name: Revathi PillaiKnown for her role as Vartika ratawal in Kota factory.Date of birth: 5 June …

Revathi Pillai wiki, bio, age, photos | Vartika Ratawal from Kota factory | Read More »